Zdroje

 

Vnímanie a postupy využívateľov internetu mladými ľuďmi v Európskej únii

Táto intelektuálna produkcia rieši numerické praktiky mladých  « módny jav » alebo « návykové správanie sa ».

 Opierajúc sa o existujúcu literatúru a na základe decentralizovaného prieskumu, ktorý realizovalo konzorcium na skupine 419 mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov (205 žien a 214 mužov), bola spracovaná podrobná správa v EN/SK verzii a krátka verzia tejto správy, ktorá je dostupná v 5 rôznych jazykoch: EN, FR, IT, SK, PT.

Tu  alebo na internetovej stránke projektu si  môžete stiahnuť podrobnú správu v SK.

Sociálno-výchovné využitie informačných a komunikačných technológií

Digitálny svet je aktuálnou témou. Exponennciálna ponuka produktov má niekedy charakter potenciálnej závislosti s neustále jednoduchším prístupom. Týka sa to každého kto pracuje s mladými ľuďmi, v závislosti na jeho poslaní. 

Súbor pomôcok "Mladý digitál" obsahuje množstvo rozličných pomôcok zaoberajúcich sa troma typmi závislostí/ problematického správania sa:

Sociálne médiá, hry, písanie textov /sms, a väčšina z nich bolo testovaná počas programu overenia nástrojov v praxi.

Príručka s inventúrou súboru pomôcok je stále dostupná vo všetkých jazykoch partnerstva (EN, FR, IT, PT, SK). Každý partner si vybral špecifické pomôcky podľa toho, čo bolo vhodné pre jeho región a zverejnil ich na platforme TICS.

 

Tu  alebo na internetovej stránke projektu si  môžete stiahnuť súbor pomôcok vo SK.

Pomôcka "mladý digitál": súbor pomôcok na zvýšenie povedomia v otázke rizika závislosti od informačných technológií

Táto produkcia je výsledkom mapovania a diagnostiky a predstavuje najlepšie pomôcky/praktiky/vzdelávanie týkajúce sa využívania IKT, IKTV ?FOAD alebo WEBu pri uplatňovaní projektov "opätovného začlenenia" mladých ľudí. Do prieskumu sa zapojilo 158 odborných pracovníkov.

Výsledky práce sú prezentované v podrobnej správe (vo verzii EN, SK), ktorá popisuje:

 -vzťah medzi systémom povinnej školskej dochádzky a situáciou predčasného opustenia školy v partnerských krajinách

 -subjekty, ktoré v jednotlivých krajinách pôsobia v oblasti prevencie proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a/alebo v intervencii/náprave stavu

 -využívanie informačných a komunikačných technológií v sociálno-výchovnom procese a kompetencie  odborných pracovníkov

 -príklady dobrej praxe a odporúčania na lepšie využívanie IKT.

Zhrnutie hlavných výsledkov z tejto štúdie je dostupné vo všetkých jazykoch partnerstva ( EN, FR, SK, IT, PT).

Pomôcka "digitálne poradenstvo, je to možné": súbor pomôcok na zvýšenie povedomia a návrhy na lepšie využitie IKT v poradenstve pre mladých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku

Súbor pomôcok "Digitálne poradenstvo, to je možné!" dáva odborným pracovníkom k dispozícii nástroje, aby mohli v praxi realizovať vzdelávanie vo všetkých predmetoch s využitím IKT.  Súbor obsahuje širokú škálu technických listov na uchopenie nástrojov ako je Moodle, Digital storytelling, Intranet, Facebook, Web 2.0 (Glogster),… a hárky s prezentáciou pedagogických pomôcok, ktoré vytvorilo projektové partnerstvo na tému závislostí/využívania IKT a sociálnych sietí určených pre odborných pracovníkov v poradenstve, začleňovaní a vzdelávaní.

Príručka s inventúrou súboru pomôcok je stále dostupná vo všetkých jazykoch partnerstva (EN, FR, IT, PT, SK). Každý partner si vybral špecifické pomôcky podľa toho, čo bolo vhodné pre jeho región a zverejnil ich na platforme TICS.

 

Tu  alebo na internetovej stránke projektu si  môžete stiahnuť súbor pomôcok vo SK.

Internetová stránka projektu a virtuálne spoločenstvo n dvojsmernú komunikáciu

Konzorcium pripravilo odborných pracovníkov na to, aby úplne zmenili svoj prístup k poradenstvu a pomoci mladým ľuďom a opierali sa pritom o «Príručku animátora/lektora poznatkov» a internetovú pomôcku/virtuálne spoločenstvo, ktoré pomáhajú vytvoriť pocit spolupatričnosti ku skupine a uvedie  účastníkov (mladých ľudí a odborných pracovníkov) do situácie produkcie, objavovania a osvojenia si postupov, správania sa. 

Príručka a internetová pomôcka sú dostupné vo všetkých jazykoch partnerstva.

Pilotné overenie s workschopmi fyzickej účasti alebo distančné workshop v rozsahu minimálne 35 hodín sa konalo v každej krajine partnerstva za účasti 206 odborných pracovníkov a 286 mladých ľudí vo veku 16 až 25 rokov. 

Tu  alebo na internetovej stránke projektu si  môžete stiahnuť príručku vo SK.

Prístup na platformu https://www.ticsproject.com/

 

Súbor pomôcok pre lektorov: ITK v sociálno-výchovnom poradenstve na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky

Tento dokument je dostupný v EN, FR, IT, PT, SK jazykoch a poskytuje pomôcky pre odborných pracovníkov a organizácie pôsobiace v oblasti opatrení v prospech mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, sú v zložitej situácii alebo sociálne či ekonomicky vylúčení a podnecujú týchto pracovníkov na využívanie IKT vo výchove, vzdelávaní a na spoločenské účely.

Nachádzajú sa v ňom hlavné teórie, ktoré silne ovplyvnili spôsob, akým partneri realizovali aktivity na zvýšenie povedomia a činnosti na podporu od narodenia digitálnych mladých ľudí.

Opierajúc sa o súbor výsledkov projektu, pedagogický súbor stavia spoločný základ pre kompetencie, ktoré treba rozvíjať

- u mladých ľudí, aby dokázali efektívne používať digitálne pomôcky na rozvíjanie nových kompetencií  vhodných pre ich osobný aj profesijný život

- a u odborných pracovníkov, aby dokázali lepšie pomáhať mladým od narodenia digitálnym ľuďom.

 

Bola analyzovaná séria nástrojov na rozvoj týchto kompetencií.

 

Tu si môžete stiahnuť tento pedagogický súbor vo SK.