Predčasné ukončenie školskej dochádzky bolo Európskou komisiou identifikované ako jedna z hlavných výziev pre členské štáty EÚ.

 

Tento jav je spojený s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, s nedostatočnými pracovnými kompetenciami a s celým súborom iných sociálnych problémov.

 

Jestvuje celá škála dôvodov prečo niektorí mladí ľudia predčasne opustia systém výchovy a vzdelávania: osobné alebo rodinné problémy, problémy s učením alebo zložitá sociálno-ekonomická situácia.

Kontext