Aktivity


- Vzdelávacia aktivita - Portugalska

Portugalský partner ISQ zorganizoval akciu na posilnenie kapacít lektorov pre účastníkov z Portugalska, Francúzska, Talianska, Holandska a Slovenska. Počas tejto vzdelávacej aktivity vystúpila aj pani Eduarda Ferreira, výskumníčka Fakulte sociálnych a humánnych vied CICS.NOVA a na Univerzite Nova v Lisabone, ktorá sa podelila o výsledky svojej práce týkajúcej sa využívania digitálnych pomôcok v škole: “Mind the Gap”. Táto výskumníčka potvrdila, že «formálne učenie sa môže profitovať zo záujmu a nadšenia mladých ľudí pre kontext neformálneho učenia sa, ktoré môže zaplniť medzeru medzi formálnym vzdelávaním a bežnými postupmi využívania digitálnych pomôcok». Projekt TICs je na dobrej ceste v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky!

- Prezentácia príkladov dobrej praxe - Slovenska

Pán Andrej Janík z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave (cirkevná škola
založená rehoľou Canonissae Sancti Augustini, ktorá je 15. najlepším
gymnáziom na Slovensku) prezentoval príklad dobrej praxe s využitím IKT technológií pri výučbe fyziky a techniky. Hlavnou misiou učiteľa, podľa jeho názoru, je priviesť žiakov k hľadaniu všetkých možných riešení, nielen k tým štandardným a osvedčeným.
V rámci mimoškolskej činnosti na praktických dielňach využíva kreativitu mladých ľudí. Jednou z úloh, ktorú mali žiaci vyriešiť bolo zostrojenie pohyblivého vozidla z recyklovateľných materiálov. Video natočené z tejto súťaže je možné vzhliadnuť na stránke:
 
www.2ri.sk

- Prezentácia príkladov dobrej praxe Belgicko

Partneri mali možnosť oboznámiť sa s príkladom dobrej praxe, nazvanom SAS (Služby opätovného začleňovania do školy), ktorý je akreditovaný Federáciou Wallonie Bruxelles. Príklad dobrej praxe predstavil pán Maurice CORNIL - riaditeľ SAS «Parenthèse = zátvorka». Organizácie SAS ponúkajú poradenstvo žiakom vo veku 13 až 16 rokov, u ktorých je riziko nedokončenia školy (záškoláctvo, kríza, predčasné odídenie). Pre žiaka je vytvorený individuálny plán, ktorý má podporiť jeho zodpovednosť a samostatnosť. Medzi hlavné činnosti patria workshopy realizované mimo zariadenie, ale s cieľom
“opätovného začlenenia do školy” a “resocializácie”. SAS podnecujú “demokratickú” participáciu svojich klientov (“voľné vyjadrovanie
sa” a “rady”). Viac informácií o SAS Parentheses :
http://www.sas-parenthese.be/

- Prezentácia príkladov dobrej praxe - Holandska 

Hanneke Brugeman, Directrice d’une des bibliothèques du Pays-Bas les plus avancées du point de vue d’intégration des hautes technologies, a animé une visite d’étude in situ. La bibliothèque d’Assen, conçue selon les souhaits des habitants du territoire, est équipée d’un studio de télévision utilisé pour l'enregistrement des spectacles culturels pour la télévision locale, d’écrans tactiles multimédia et de tables tactiles utilisées à des fins éducatives.

Marga Renkema, Educatrice aux archives de Drenthe, a fait découvrir des programmes d'apprentissage et d’éducation au patrimoine commun comme une source d'intérêt pour le développement intellectuel et spirituel de la personne. Avec la technologie numérique moderne, un grand nombre de projets

éducatifs peut être mis en place, en ayant pour but de motiver les jeunes à lire et à apprendre, afin de réduire ainsi le taux de décrochage scolaire.

- Prezentácia príkladov dobrej praxe - Taliansko

Pán Giuliano Michelini, učiteľ dizajnu na voľnej nohe a digitálny nadšenec, ponúkol partnerom zaujímavú prezentáciu o význame technológií v systéme výučby. Opisujúc situáciu využívania technológií v škole od začiatku minulého storočia poukázal na hlavné zmeny, ku ktorým došlo, a ktoré by mal každý učiteľ, tréner, pedagóg alebo iní odborníci, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, brať do úvahy vo svojej práce s mladými nového tisícročia. Citoval aj niekoľko inovatívnych skúseností, ako je "diera v stene skúseností" (www.hole-in-thewall. com), ktorú podporil pán Sugata Mitra, nositeľ TED v próze; poslaním učiteľa je "povzbudzovať deti, aby používali počítače vlastným tempom na budovanie ašpirácií", a takto preukázať, ako im technológia umožňuje učiť sa na vlastnú päsť. Pán Michelini  onštatoval, že svet sa mení rýchlejšie než vzdelávacie systémy a je to niečo, čo by sme mali v našej každodennej práci zohľadňovať a snažiť sa zaviesť nové prístupy lepšie zamerané na skutočné potreby a črty milénia. Čo žiaci potrebujú od školy?

- Záverečná konferencia v Paríži,

Záverečná konferencia projektu TICS, ktorú organizoval partner ITG v júni 2017 sa konala v priestoroch Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE) /Nadácia pôsobenia proti vylúčeniu/, jednej z najväčších súkromných francúzskych nadácií, ktorá sa intenzívne zapíja do projektov činnosti v prospech mladých znevýhodnených ľudí, nezamestnaných alebo rekvalifikujúcich sa, ako aj v oblasti školského a odborného vzdelávania. Počas záverečnej konferencie, na ktorej sa zúčastnili mnohí zástupcovia projektu TICS ako aj účastníci pochádzajúci z rôznych odvetví, boli podrobne predstavené výsledky projektu TICS. Zástupcovia nadácie FACE mali možnosť predstaviť svoje trvalo udržateľné činnosti v prospech mladých ľudí, so zámerom podporiť ich vo vzdelávaní v rozvoji ich osobnosti ,
správania a sebadôvery.